نقدی بر نوشته های گزنفون؛ «آناباسیس» و «کورش نامه»
42 بازدید
محل نشر: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » اردیبهشت 1378 - شماره 19
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی