بحثی اجمالی در جغرافیای تاریخی و سیاسی خلیج فارس از قدیم ترین ایام تا پایان دوره ساسانی
41 بازدید
محل نشر: علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » پاییز 1367 - شماره 7
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی